AdsGoogle là dịch vụ chuyển quảng cáo website trên nền tảng Google. Chúng tôi không nhận các website vi phạm chính sách liên quan đến luật Việt Nam, các mặt hàng ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, con người, gây nguy hiểm sức khỏe và tính mạng,…

Nếu bạn phát hiện nội dung website nào được AdsGoogle chạy quảng cáo mà chèn các sản phẩm gây hại đến các nội dung nêu trên vui lòng báo cho chúng tôi ngừng hợp đồng.