Đóng dấu watermark, chèn chữ, số điện thoại lên hình bằng phần mền nào

Đóng dấu watermark, chèn chữ, số điện thoại lên hình bằng phần mền nào. Sau đây mình có làm video hướng dẫn các bạn và có thông tin để các bạn được nắm bắt nhé: https://bietmaytinh.com/chenlogo/